הומרוס

הומרוס

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (118):
בהמשך, ספרי מופת, רכישה עתידית למדף הספרים שלי, ספרים שאקרא, יום אחד אקרא את הספר הזה, חייב לקנות, רוצה לקרוא, ספרים שאני רוצה לקרוא, ספרים שבאלי לקרוא :), רחובות, לקחת לאי בודד, לרכבת הטרנס-סיבירית או לספינה בדרכה לקולכיס - לקריאה חוזרת, לקרוא, 100 הספרים הטובים , ספרים שקראתי, כשלא נשאר מה..., מיתולוגיות, הים התיכון - ים השיבה, מתכנן לקרוא ב5 שנים הקרובות, המסע שלי בעקבות גיזת הזהב - התרבות הקלאסית, עוד ...
» ספרים של הומרוס שנקראים עכשיו:

אליאדה ואודיסאה - שירים נבחרים
הומרוס
1.
האיליאדה והאודיסיאה מאת הומרוס הן היצירות המוקדמות והחשובות ביותר בספרות המערב. את תפוצתן והשפעתן אפשר אולי להשוות רק לתפוצתו והשפעתו של התנ``ך.האודיסיאה היא סיפורו של אודיסאוס ומסע שובו הביתה ממלחמת טרויה. העלילה דרמטית מאוד - סערה בים, משתה אל תוך הלילה, קרב אגרופים, ביקור בארמון המכשפה; והיא שזורה בדמויות מרשימות - נסיכה צעירה, ענק בעל עין אחת, מפלצת ולה שישה ראשים, אב זקן, אומנת בוגדנית... וכמובן אודיסאוס. אודיסאוס הוא לוחם אמיץ ונחוש, אמן התחבולה שאינו מהסס להוליך שולל אך גם יודע את ערכה של נאמנות, שירת הומרוס חושפת את הרסנותם ,של הזעם, השנאה והתאווה, ואת כוחם של הגעגועים, החמלה, הנאמנות והאהבה, יש בשירה הזו תיאורי מלחמות ונדודים, אלים ובני-אלמוות, אך גם תיאור עולמם הפנימי של בני-אנוש, ואלה מודעים תמיד לחולשתם ולמוות האורב בפתח.האודיסיאה היא סיפור בפיו של משורר. היא אינה רומן ואינה כתובה בפרחה, אך היא גם אינה שיר לירי. היא שירה אפית. תרגומו של אהוביה כהנא (בעריכתו המדעית של פרופסור יוחנן גליקר) משמר את איכותה המיוחדת של היצירה תוך שימוש בעברית נקייה ופשוטה. התרגום כתוב בפרוזה, כלומר הוא אינו מחולק לשורות ואינו כתוב במשקל שירי פורמלי, אך תשומת לב רבה הושקעה בפיתוח מקצב פרוזאי וב``ניגון`` המילים. התוצאה היא טקסט מודרני וקל לקריאה, שהוא בו-בזמן גרסה מדויקת ורבת-עוצמה של יצירת המופת הזו.כידוע, במקורה נכתבה האודיסיאה במשקל הקסמטרי. הניסיון לשחזר משקל שירי זה בשפה אחרת נשמע מנותק ובלתי טבעי, ולפיכך רווח בעולם תרגום, היצירה לשפת פרוזה יפה וזורמת. נוסח כזה מאפשר העברה שלמה וטבעית של רוח האודיסיאה וגדולתה....

2.
3.
4.
5.
ה , השירה האפית הגדִולֹה והמוקֱדִמת ביותר בספרות הציווילֹיזציה המערבית, נתחברה קֱרוב לֹוודִאי בשלֹהי המאה השמינית לֹפנה"ס. היצירה הייתה לֹמסדִ תרבותי ביוון בכלֹ תולֹדִותיה החלֹ בעידִן הארכאי, עבור בתקֱופה הקֱלֹאסית וכלֹה בעידִן ההלֹניסטי. כך גם ברומא, בה מחבר ורגילֹיוס את , שירת הגיבור הטרויאני המייסדִ את רומא, וכך החלֹ מן המאה הי"ז ועדִ ימינו. אכן, צדִקֱ הרולֹדִ בלֹום באומרו כי: "האילֹיאדִה היא המסדִ השני בחשיבותו אחרי התנ"ך בעיצוב רוחו שלֹ האדִם בתרבות המערב". הומרוס, דִמות מיתולֹוגית אשר לֹה נוהגים לֹייחס את חיבור שני האפוסים, ו , מספר ב (ספרים א´ - י"ב) עלֹ מלֹחמתם שלֹ שבטי ההלֹנים תחת פיקֱודִו שלֹ אגממנון, בטרויה, עיר מעטירה באסיה הקֱטנה דִרומית לֹמצר הלֹספונט. עילֹת המלֹחמה היא חטיפתה שלֹ הלֹנה, אשת מנלֹאוס מלֹך ספרטה ואחיו שלֹ אגממנון, בידִי פריס, בנו שלֹ פריאמוס מלֹך טרויה. ברית השבטים ההלֹניים צרה עלֹ טרויה זו השנה העשירית מבלֹי שיעלֹה בידִה לֹפרוץ את חומותיה ולֹכבוש את העיר. בשלֹב מכריע זה פורץ ריב בין אגממנון המצביא העלֹיון לֹבין אכילֹס - גדִולֹ גיבורי יוון, וזה מסיג את גיסותיו ונוטש את שדִה הקֱרב. עתה נוטות כפות המאזניים לֹטובת הטרויאנים וכפסע ביניהם לֹבין ניצחון עלֹ הפולֹש וגירושו. אולֹם גורלֹה שלֹ טרויה נגזר לֹחורבן, ועלֹ מנת לֹהגשים את הגזירה נרתמים אלֹי האולֹימפוס לֹמאמץ המלֹחמה. מהם מצדִדִים בהלֹנים: כך הרה אשת זאוס, פוסיידִון ואתנה, ומנגדִ נהנים הטרויאנים מחסדִי אפולֹו, ארטמיס ואפרודִיטה....

6.
האיליאדה מאת הומרוס ניצבת בפתח השירה האפית של תרבות המערב ואוצרת בחובה עולם ומלואו. עלילתה מתרחשת בשנה האחרונה של מלחמת טרויה, מעמודי התווך של סיפורי המיתולוגיה היוונית; עיקרה הוא זעמו הנורא של אכילס, גדול גיבורי היוונים, ותוצאותיו ההרסניות. הומרוס פורס בפנינו את מורכבותם של חיי אנוש, מאבק האדם בגורלו וההשלמה עמו, מעלות הגיבורים וחולשותיהם. אנו נחשפים אף לעולמם של האלים בני-האלמוות, אשר שולטים במהלכי המלחמה ומנווטים אותה, על פי רוב, כפי רצון זאוס. התרגום החדש הנו תרגום ראשון של יצירה אדירה זו לפרוזה עברית אמנותית ופיוטית, שנעשה בנאמנות רבה למקור היווני. האיליאדה מקורה במסורת השירה שבעל-פה וככזו נועדה להשמעה ולהאזנה יותר מאשר לקריאה שבלב. לפיכך, מנסה התרגום לשמור כל העת על סגנון קולח וברור, המאפיין מאוד את המקור היווני, תוך שימת לב מרבית ליפי מצלול העברית ולמוזיקליות ערבה לאוזן. לתרגומו הוסיף אברהם ארואטי מבוא קצר וכן הערות רבות כדי ליצור חווית קריאה שלמה ומעמיקה...

7.
האודיסיאה מאת הומרוס היא סיפור שיבת אודיסאוס לביתו לאחר עשרים שנות מלחמה ונדודים. האפּוס מגולל את קורות הגיבור במסעותיו, את הייסורים שלו ושל בנו טלמכוס היוצא לחקור על אביו הנעדר, וכן את נקמת אודיסאוס במחזרי אשתו, פּנלופּיאה. שירה עתיקה זו היא עדות נצחית לכמיהת האדם לשוב הביתה, אל חיק יקיריו, ולהתמודדותו המתמשכת לא רק עם סכנות העולם שסביבו, אלא גם עם לבטי נפשו. תרגום הפרוזה החדש ליצירת מופת זו משקף נאמנה את שגב השירה האפּית ואת הוד הקדומים העולה ממנה, תוך שימת לב מרבית ליפי מצלול העברית ולמוזיקליות ערבה לאוזן. כעת, יחד עם תרגומו של ארואטי לאיליאדה, יש לראשונה בידי קוראי העברית גרסת פרוזה אמנותית ומדויקת ליצירתו השלמה של גדול משוררי יוון העתיקה...

8.
9.
10.
ספרים י"ג - כ"דִ מספרים את תהפוכותיה שלֹ המלֹחמה; את סיפור מותו שלֹ פטרוקֱלֹוס, נושא כלֹיו שלֹ אכילֹס ורעהו האהוב; עלֹ הזעם הרב בו נתקֱף גיבור האכאים עם מות רעהו ועלֹ שובו שלֹ אכילֹס אלֹ הקֱרב. ספר י"ט מתאר את הכנת כלֹי נשקֱו המפוארים שמכין עבורו הפייסטוס הנפח בבית מלֹאכתו שבמרומי האולֹימפוס, ובעיקֱר את מגנו הנודִע המרוקֱע באיורי המיתולֹוגיה; ספר כ´ עוסקֱ ברצף מעשי הקֱטלֹ שמבצע הגיבור בשדִה הקֱרב; ספר כ"א חורג מעולֹם בני תמותה ומתאר את מאבקֱ האלֹים בינם לֹבין עצמם (התיאומכיה); ספר כ"ב מוקֱדִש לֹדִו־קֱרב בין הקֱטור המצביא הטרויאני לֹאכילֹס ומתאר את מותו שלֹ הראשון; ספר כ"ג עוסקֱ במשחקֱי הקֱבורה שעורך אכילֹס לֹזכרו שלֹ פטרוקֱלֹוס - אולֹימפיאדִה זוטא שלֹ מירוצי מרכבות, תחרויות ריצה, היאבקֱות והטלֹת כידִון. ספר כ"דִ, החותם את האילֹיאדִה, מתאר את התעמרותו השפלֹה שלֹ אכילֹס בגופתו שלֹ הקֱטור, ומנגדִ את האבלֹ הכבדִ הפוקֱדִ את משפחתו שלֹ המצביא הטרויאני, את רעייתו אנדִרומכה, הקֱבה אמו ופריאמוס אביו. פריאמוס, מלֹך טרויה הזקֱן, אוזר עוז ויוצא אלֹ מחנהו שלֹ אכילֹס. לֹאחר שהפילֹ את תחינתו בפני הורג בנו, נעתר אכילֹס ומשיב לֹו את גופת הקֱטור. בני טרויה מכבדִים את זכרו שלֹ הקֱטור במסע קֱבורה מפואר, והיצירה באה אלֹ סופה. עומדִ בראש ועורך את כתב העת המקֱוון . שני ספרי ה הם כרכים עטו. התרגום בוצע בסיוע שני מרצים לֹיוונית עתיקֱה מן החוגים לֹלֹימודִים קֱלֹאסיים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילֹן....

11.
12.
13.
14.
ה"אודיסאה" היא יצירת מופת קלאסית, העומדת אלפי שנים בתהפוכות הזמן, וכוללת את התיאור העשיר ביותר של מסע אנושי בנבכי החיים ושל נצחונה המוסרי של רוח האדם. אפוס מפורסם זה מגולל את מסעו של אודיסאוס, מלך איתקה, בדרכו הארוכה ורבת התהפוכות מטרויה בחזרה למולדתו. בשובו אל אשתו פנלופה לא תמו תלאותיו. הוא נאלץ להיאבק במחזריה הרצחניים, אך גובר עליהם ומצליח לחזור ולשלוט באי. ה"אודיסאה" היא יצירת מופת קלאסית, העומדת אלפי שנים בתהפוכות הזמן, וכוללת את התיאור העשיר ביותר של מסע אנושי בנבכי החיים ושל נצחונה המוסרי של רוח האדם. "אודיסאה", שיר עלילה ארוך המיוחס להומרוס, נכתב בסוף המאה השמינית לפנה"ס ומאז הוא אחד הספרים האהובים והנקראים על ידי מבוגרים ובני נוער בכל תקופה ובכל שפה. אפוס מפורסם זה מגולל את מסעו של אודיסאוס, מלך איתקה, בדרכו הארוכה ורבת התהפוכות מטרויה בחזרה למולדתו. בשובו אל אשתו פנלופה לא תמו תלאותיו. הוא נאלץ להיאבק במחזריה הרצחניים, אך גובר עליהם ומצליח לחזור ולשלוט באי. "אודיסאה" נכתב בשורות שירה קצובות והושמע לפני קהל בליווי נבל. תרגומו החדש של אהרן שבתאי הוא תרגום שירה ראשון מאז תרגומו החלוצי של שאול טשרניחובסקי, שהופיע בתחילת המאה הקודמת. בתרגומו החדש, הנאמן למקור היווני, משמר שבתאי את הסגנון המוזיקלי והפיוטי שבו נכתבה היצירה, ומבטא את התמורות שחלו במהלך השנים בתפיסת השירה ההומרית ובסגנון הספרות העברית....

15.
16.
17.
18.
19.

אני לא חובבת קריאה במיוחד, ואף פעם לא הצלחתי לקרוא ספר עד הסוף אולי בגלל שלא מצאתי את הנושא האהוב עלי, עד האיליאדה. בעיקרון גם אני ידעתי פחו... המשך לקרוא
4 אהבו · אהבתי · הגב
זמן רב אני נושא בחובי את הכמיהה לקרוא את היצירה הזו- ה'איליאדה' של הומרוס. משום מה תמיד דחיתי אותה למועד מאוחר יותר. בלא מעט מקרים קרה שספר א... המשך לקרוא
15 אהבו · אהבתי · הגב
לאחר שקראתי את האיליאדה בתרגום טשרניחובסקי, עברתי לקרוא את האודיסיאה, אולם מכיוון שלא מצאתי בספריה את האודיסיאה בתרגום טשרניחובסקי, לקחת... המשך לקרוא
11 אהבו · אהבתי · הגב
קצת משונה לכתוב ביקורת על האודיסיאה. במובן מסויים זה כמו לכתוב ביקורת על התנ"ך. האפוס ההומרי, שראשיתו שירה שבע"פ, מתוארך אי שם למאות ה-9 או ה-... המשך לקרוא
14 אהבו · אהבתי · הגב

עוד ...
©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ