מנחם אלון

מנחם אלון

סופר


1.
2.
זו המהדורה השלישית של הספר, והיא מהדורה מורחבת ומתוקנת. חלקים בה סודרו מחדש .עניינו של הספר לעמוד על תולדותיו של המשפט העברי, על עקרונותיו היסודיים, על הדרכים שבהן יצר ופיתח במשך הזמן את מוסדותיו המשפטיים ועל מקורותיו הספרותיים במקרא, בתקופת התלמוד ולאחריה.המחבר מעלה תאור חי וער של גופי עניינים מתחומיה השונים של ההלכה, ובכללם דרך פתרונן של בעיות רבות שהתעוררו עם התמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות הן בזמן עצמאותה המדינית של האומה העברית הן בתקופה הארוכה של היעדר ריבונות מדינית – אבל של קיום אוטונומיה שיפוטית – בארץ ישראל, בבבל ובכל ארצות הפזורה. בעניינים אלה המחבר דן תוך כדי עיון ממצה במקורות ההלכה והקבלה לדיסציפלינה המקובלת של תורת המשפטים הכללית.המהדורות הקודמות של הספר נתקבלו בעין יפה בהוראת המשפט העברי בפקולטאות למשפטים שבאוניברסיטאות בארץ ובחוץ לארץ וכן בלימודי החוגים לתלמוד, היסטוריה של עם ישראל ומחשבת ישראל באוניברסיטאות השונות. אף מצאו בו עניין רבים וטובים הנמנים עם כל שכבות הציבור המבקשים דעת וחכמה במעיינותיה הרוחניים והתרבותיים של אומתנו....

3.
הספר שלפנינו בא לדון ולעיין בנושא מעמד האישה ? שמקום מרכזי לו בציבור, על כל גווניו ? בדרך ראויה ונגישה, שכל המבקש יוכל להלך בה. ראויה ? דיון שמתבסס על מקורות ועיונים חשובים והכרחיים לבירור הנושא; נגיש ? דיון שבא לכלל ביטוי בלשון רווחת ומובנה גם למי שאינו מצוי בנושא הנדון ואינו רגיל לעיון במקורותיו והליכותיו. מעמד האישה הוא נושא שרבו בו הדעות והרעיונות בכלל הציבור והחברה; ריבוי דעות ברכה יש בו, וגורם חשוב הוא לדיון מועיל ומפרה. אך תנאי קודם למעשה הדיון הם הידע, הבקיאות וההבנה בנושא, על כלליו ופרטיו. להרחבת ידע זה ולהעמקתו, באתי לתרום בספרי. פרופ´ מנחם אלון, המשנה לנשיא בית המשפט האליון, בדימוס; פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וב ?New York University בארצות הברית; נשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות....

4.
הספר שליפנינו בא לדון ולעיין בנושא מעמד האישה - שמקום מרכזי לו בציבור, על כל גווניו - בדרך ראויה ונגישה, שכל המבקש יוכל להלך בה. ראויה - דיון שמתבסס על מקורות ועיונים חשובים והכרחיין לבירור הנושא; נגישה - דיון שבא לכלל ביטוי בלשון רווחת ומובנה גם למי שאינו מצוי בנושא הנדון ואינו רגיל לעיון במקורותיו והליכותיו. "מעמד האישה הוא נושא שרבו בו הדעות והרעיונות בכלל הציבור והחברה; ריבוי דעות ברכה יש בו, טגטרם חשוב הוא לדיון מועיל ומפרה. אך תנאי קודם למעשה הדיון הם הידע, הבקיאות וההבנה בנושא, על כלליו ופרטיו. להרחבת ידע זה ולהעמקתו באתי לתרופ בספרי. תופעה מאלפת היא שנושא מעמד האישה מקום חשוב לו ונכבד במערכת המשפטית, ובמיוחד במערכת בתי המשפט ובתי הדין הרבניים, בדיוניהם ובפסיקותם. ומתוך כך דיוק מקיף ומאלף ויצירתיות חשובה מצויים בפסיקה רבה וענפה, שעניין רב בה - הן להלכה והן למעשה, והן לעיון ולדיון. על מקומה המיוחד של המערכת השיפוטית שבמדינת ישראל בנושא מעמד האישה ראיתי לנכום ולראוי להצביע בשמו ובתוארו של הספר: משפט ושיפוט מסורת ותמורה; ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית. הנושאים שבהם אני דן בספר שבפנינו, זכיתי לדון בהם ולפסוק בהם בפסיקה נרחבת של בית המשפט העליון שבתקופה זו. פסיקה זו, רובה ככולה, הסכימו עמה השופטים שזכיתי לישב עמם בדין, ומבוססת היא בעיקרה, על מקורות המשפט העברי, אוצרותיו והגיגיו והיתה לחלק מהמערכת המשפטית של מדינת ישראל, הקובעת את אופיה, דמותה ו"ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית" יש להצטער על כך שתוכן הפסיקה מבחינת הדיון והמשא ומתן שמצוי בה, אינו בה לידיעת הציבור, לומדיו ומלומדיו, פרט למקנה העולה מהפסיקה, שידועה היא בשער בת רבים ושנוהגים לפיה. דבר זה יבוא עתה על תיקונו בספר שבפנינו"....

5.
6.
הספר שלפנינו הוא מהדורה שנייה, מורחבת ומעודכנת של ספרו של המחבר 'חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי' שהופיע בשנת 1964. עמדת המשפט העברי בנושא זה, על התפתחותו והשינויים שחלו בו, מילאה תפקיד חשוב ומכריע בשלבי החקיקה של חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז1967-, ובפסיקת בית המשפט העליון בפסק דין פר"ח, בשנת 1993. פסק דין פר"ח משמש דוגמה מאלפת למימוש סעיף המטרה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – 'לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית'. על כן שמו של הספר במהדורתו השנייה הוא 'כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית'. במהדורה זו נוספו תיקונים, הוספות והשלמות למהדורה הראשונה; הנוסח המלא של פסק דין פר"ח; מאמר מקיף של שופט בית המשפט המחוזי דוד בר-אופיר, הדן בפרטי החקיקה החדשה בדרכי ההוצאה לפועל לאור קביעת בית המשפט העליון בפרשת פר"ח; מפתחות מפורטים לכל החומר המצוי בספר במהדורתו השנייה; הקדמה מפורטת למהדורה השנייה. הספר ממלא תפקיד חשוב ובסיסי הן מבחינת דרך המחקר של המשפט העברי בשיטה הדוגמטית-היסטורית הן לשם שימוש בחיי המעשה של המערכת המשפטית במדינת ישראל. ומתוך כך תשתלב מערכת זו בשרשרת התרבותית-משפטית של ההיסטוריה היהודית ותזכה לשורשים עמוקים בעבר, למען המציאות המשפטית והתרבותית בהווה, כשפניה ופריחתה לעתיד. ...

7.
הספר שלפנינו הוא מהדורה שנייה, מורחבת ומעודכנת של ספרו שלהמחבר 'חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי' שהופיע בשנת1964. עמדת המשפט העברי בנושא זה, על התפתחותו והשינויים שחלובו, מילאה תפקיד חשוב ומכריע בשלבי החקיקה של חוק ההוצאהלפועל, תשכ"ז1967 - , ובפסיקת בית המשפט העליון בפסק דין פר"ח,בשנת 1993.פסק דין פר"ח משמש דוגמה מאלפת למימוש סעיף המטרה שבחוקיסוד: כבוד האדם וחירותו - "לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינתישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". על כן שמו של הספר במהדורתוהשנייה הוא 'כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל: ערכיה שלמדינה יהודית ודמקורטית'. במהדורה זו נוספו תיקונים, הוספותוהשלמות למהדורה הראשונה, הנוסח המלא של פסק דין פר"ח; מאמרמקיף של שופט בית המשפט המחוזי דוד בר - אופיר, הדן בפרטי החקיקההחדשה בדרכי ההוצאה לפועל לאור קביעת בית המשפט העליון בפרשתפר"ח; מפתחות מפורטים לכל החומר המצוי בספר במהדורתו השנייה;הקדמה מפורטת למהדורה השנייה.הספר ממלא תפקיד חשוב ובסיסי הן מבחינת דרך המחקר של המשפטהעברי בשיטה הדוגמטית - היסטורית הן לשם שימוש בחיי המעשה שלהמערכת המשפטית במדינת ישראל. ומתוך כך תשתלב מערכת זובשרשרת התרבותית - משפטית של ההיסטוריה היהודית ותזכה לשורשיםעמוקים בעבר, למען המציאות המשפטית והתרבותית בהווה, כשפניהופריחתה לעתיד.פרופ' מנחם אלון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, בדימוס; פרופסורלמשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וב - University York NEW()NYU בארצות הברית, נשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות. ספרו'המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו ועקרונותיו' יצא לאור בהוצאתמאגנס....

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ